Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Статус на информационната кампания по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“

През месец юни с интензивно темпо се проведоха девет информационни събития с представителите на местната общност по сектори и заетост на участниците, в различни населени места от територията на общините-партньори Пордим и Плевен, във връзка с подготовката на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. Работни срещи се проведоха в гр. Пордим, селата Каменец и Вълчитрън, съставни на общината. В Плевенска община домакини на информационни събития бяха селата Тученица, Беглеж и Бохот, и гр. Славяново.

Присъстващите на срещите бяха представители на земеделския сектор – земеделски производители, представители на неправителствения сектор – председателите на читалищата в съответните села, както и представители на малкия бизнес в сферата на услугите.

На срещите беше представен подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и бяха разкрити възможностите за финансиране чрез фондовете, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР – възможностите за местната общност, които биха се открили с прилагането на стратегията. Обстойно се разгледаха програмите за финансиране, както и бяха обсъдени мерките от съответните програми, които да се включат в документа.

Срещите преминаха в ползотворни дискусии между участниците и експертите-модератори на събитията.

По време на срещите се проведе и анкетно проучване с цел анализиране на осведомеността на участниците относно европейските програми и готовността им да кандидатстват за финансиране по мерките, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР. Резултатите от анкетните проучвания ще залегнат и в анализите на територията, които ще се разработят в процеса на реализиране на проекта.

Предстои провеждането през месец септември на информационна среща/семинар за комуникиране и консултиране със заинтересованите страни от територията на общините Пордим и Плевен на извършените дейности и изготвения проект на СВОМР, учредяването на СНЦ „МИГ Пордим – Плевен“ и в тази връзка провеждането на обучение на представители на партньорите по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ на теми свързани с подобряване и/или изграждане на капацитет за бъдещото прилагане на подхода ВОМР чрез разработената СВОМР и подобряване и/или изграждане на административни умения, както и умения насочени към насърчаване и мотивиране за активно участие и принос на общността в процеса на местното развитие на територията чрез подхода ВОМР, вкл. представяне на извършените дейности и разработена СВОМР – възможностите за финансиране на проекти за периода 2023 – 2027 г., както и обучение на местни неформални лидери и заинтересовани страни на теми свързани, както с подобряване и/или изграждане на местния капацитет за бъдещото прилагане на подхода ВОМР чрез разработената СВОМР, така и за подобряване на лидерските умения за водене, привличане и мобилизиране на общностния потенциал.

Събитията бяха проведени в изпълнение на Проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Административен договор № РД-50-98 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подобни публикации

Back to top button