Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани
Популярно

Старите селски чешми – важен фактор за опазване на биоразнообразието

Проектът „Хабитат Дунав“, който вече втора година се осъществява на територията на община Белене, включва дейности по наблюдение на целевите видове, информационни дейности за повишаване на осведомеността на заинтересованите страни, както и консервационни дейности за подобряване на състоянието на природните местообитания. Една от най-ефективните консервационни дейности е възстановяването на стари селски и полски чешми. Много от съществуващите чешми в региона са в лошо състояние – със слаб или спрял водооток, разбити корита и чучури, затруднен достъп, непочистена растителност около тях.

В миналото те са създадени с цел да обслужват стадата домашни животни и земеделските работници по нивите. Наред с тази тяхна функция, старите селски чешми имат и особено важна роля за биоразнообразието, осигурявайки местообитание, защита и източник на хранителни ресурси за много животински видове. Това е причина тяхното възстановяване и ремонт да бъдат включени като една от основните консервационни дейности по проекта „Хабитат Дунав“.

В периода на подготовката на проекта беше направено проучване и бяха набелязани потенциални обекти, намиращи се в лошо състояние, които да бъдат ремонтирани и възстановени. Според изискванията на процедурата, всички те са на територията на Натура 2000 зони.

Ремонтирани бяха пет чешми намиращи се в землището на с. Кулина вода. Дейността включваше почистване на растителност около чешмите, почистване на оттоците, водните резервоари и коритата, при нужда изграждане и оформяне на ново корито, машинно продухване на метални тръби или поставяне на нови, смяна на чучурите, поставяне на меден съд за вода на верижка, полагане на покритие от естествена настилка(сипица) около коритото за улесняване на достъпа до чешмата. На всяка възстановена чешма беше поставена информационна табела с информация за видовете животни, които използват конкретното място и видове, които имат полза от проекта. Важен аспект има и социално-икономическата ефект за местните общности при възстановяването на старите чешми – те ще се използват от местните пастири за водопой на добитъка дълго време, а също така и от туристите в района.

Дейността беше възложена на външен изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. При извършване на СМР спазвани мерки и правила за ограничаване на запрашаването, шума и за законосъобразното управление на строителните отпадъци.

Тази дейност е насочена към подобряване на природозащитно състояние на вида червенокоремна бумка, като целта й е да се увеличи броя и площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитените зони, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида. Разбира се, освен за този целеви за проекта вид, подобряването на състоянието на старите селски чешми ще има положителен ефект и върху други видове земноводни и влечуги, като Дунавския тритон, Големият гребенест тритон, различни видове жаби, водни костенурки и др. Поддържането на постоянен воден оток осигурява и значителен хранителен ресурс за много видове прилепи – както вода, така и насекоми, които обитават зоните около чешмите.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Udigest-pleven.eu

Подобни публикации

Back to top button