Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Покана за работни срещи

Община Пордим в партньорство с Община Плевен (чрез 19 от населените места, съставни на общината: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене), „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящите информационни/работни срещи на тема:
„Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“,
част от информационната кампания и в изпълнение на дейностите по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ и целящи представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие – инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „Пордим – Плевен“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Основната цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на Община Пордим и тази на горепосочените села от Община Плевен за периода 2023 – 2027 г., и формирането на Местна инициативна група (МИГ).

С разработената по проекта Стратегия новоучредената МИГ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В изпълнението на проекта са планирани както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местните общности за активно включване в процеса на разработването ѝ, така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената СВОМР.

За подробно запознаване с проекта, посетете интернет страницата: www.pordim-pleven.eu

Информационните дни, на които ще Ви бъде предоставена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на СВОМР на територията на МИГ „Пордим – Плевен“ за периода 2023 – 2027 г., както и начина за набиране на идеи за проектни предложения за включване в Стратегията за ВОМР на МИГ, ще се проведат по график, както следва:

Очакваме Ви и разчитаме на Вашата активност!

Информационната среща се провежда в изпълнение на Административен договор № РД-50-98 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подобни публикации

Back to top button