Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани

Община Долна Митрополия обявява търг за продажба на имот в Долна Митрополия

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

В изпълнение на Решение № 799 от 28.07.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-542/18.10.2023г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот – частна общинска собственост с площ 595 кв.м., представляващ УПИ XIII, кв.10 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС №121 от 08.06.1998г./.

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 31.10.2023г., от 13:30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 07.11.2023г. в същия час и при същите условия.

2. Начална тръжна цена – 6580,00лв/шест хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

3. Цена на тръжна документация – 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 30.10.2023 г(до 16:00 часа до 06.11.2023 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 30.10.2023 г(до 16:00 часа до 06.11.2023 г. – за повторен търг), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 658,00 лв. (шестстотин петдесет и осем лева), внесен до 16:00ч. на 30.10.2023 г. (до 16:00 часа до 06.11.2023 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

BIC IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

 6. Оглед на имота –  може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.

 7. Дата и място за представяне на документи за участие – Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация: тел. 06552/ 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“.

Подобни публикации

Back to top button