Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Напредък по проект за подготвителни дейности на МИГ “Пордим-Плевен”

В напреднала фаза на изпълнение е проект за подготвителни дейности по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 – 2027 г., осъществяващ се чрез местно партньорство между Общините Пордим и Плевен.

На 27.03.2023 г. между Община Пордим – Бенефициент и Водещ партньор по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“, и Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., бе подписан Административен договор № РД-50-98 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ се осъществява в партньорство между общините Пордим (с всичките ѝ населени места) и Плевен (чрез 19 от населените места, съставни на общината, както следва: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене), представителя на стопанския сектор „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим, и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим, представляващо нестопанския сектор.

Основните цели на проекта са насочени към подпомогне процеса по подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и създаването на Местна инициативна група „Пордим – Плевен“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Прилагането на Стратегия за ВОМР е в полза на малкия местен бизнес, създава по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места.

От особена важност при постигане на горните цели е проведената масирана информационна кампания за активно мобилизиране и насърчаване включването на максимално голям брой заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори), които с автентичното си компетентно мнение, ценни съвети и оригинални идеи да подпомогнат и подкрепят процесите по подготовка на Стратегията за ВОМР, отразяваща потенциала, предимствата и потребностите на местната общност –  специфичните характеристики на територията на МИГ в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво.

На информационните срещи бе представен подхода ВОМР, процеса по разработване на Стратегия за ВОМР, възможностите за финансиране на проекти на общността чрез МИГ-а.

Водено от общностите местно развитие е успешен подход за социално-икономическо възстановяване, изискващ достатъчно развит местен капацитет с достатъчна ангажираност и активно участие на местните общности. В тази връзка, в изпълнението на проекта се реализираха  както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената Стратегия за ВОМР.

Общият бюджет на проекта е в размер на 48 895,00 лв., а времевата рамка за неговото изпълнение е 6 месеца – до 27.09.2023 г.

Общият брой на населението в обсега на новоучреденото на 01.09.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група Пордим – Плевен 2023“, върху което пряко въздействие ще оказва изготвената Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 20 796 жители.

Партньорите по проекта – Общините Пордим и Плевен, „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД и НЧ „Просвета – 1918“, акцентираме вниманието Ви и каним Вас, жителите от териториите на двете общини, попадащи в обхвата на проекта, да участвате в консултирането с местната общност на разработената Стратегия за ВОМР.

Включете се в общественото обсъждане на Стратегията, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 16:00 ч. в салона на Народно читалище „Иван Радоев 1907“, гр. Пордим.

С разработената по проекта Стратегия новоучредената Местна инициативна група „Пордим – Плевен 2023“ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие“ по интервенция П.Ж.5 – „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на Стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.“.

Подобни публикации

Back to top button