Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

На 24 и 25 април заседават постоянните комисии в Общински съвет – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /24 и 25 април/, в Заседателната зала в сградата на Община Плевен по предварително уточнен график.

24 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават четири от комисиите – ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика” и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред на комисията включва разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18. Ще бъде разгледано и предложение за прекратяване на съсобственост между Общината и „Н И Г ЕНЕРДЖИ” ООД върху незастроен урегулиран поземлен имот по плана на Плевен, както и предложение за продажба на застроен урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, на собственици на законно построени върху него сгради, по регулационния план на с. Опанец, отреден за жилищно строителство.

ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. Този месец комисията ще се запознае с годишните финансови отчети на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2022 г. – отчети представят „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. В дневния ред е включено и предложение за даване на съгласие за сключване на договор за банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД.

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков заседава от 16,00 ч. по 14 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на промени в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за текущата година и изменение в решение за отпускане на заем от ФЛАГ, свързан с проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“. Съветниците ще разгледат и точка относно даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от бюджета на Общината за 2023 г. за осъществяването на авансово споделено финансиране за дейности по одобрен партньорски проект с Община Гулянци. Дневният ред включва още: Предложение относно закупуване на жилищни сгради по плана на гр. Плевен, отредени за жилищно строителство; Представяне на годишни финансови отчети на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2022 год.; Разглеждане на преписка от НЧ „Съгласие – 1869“, гр. Плевен, относно финансиране; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава днес от 17,00 ч. На заседанието ще бъде разгледан анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на територията на община Плевен.

Здравната комисия ще се произнесе и по постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми.

25 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават две от комисиите – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев заседава във вторник от 14,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Съветниците ще обсъждат: Предложение за изпълнение през 2022 г. на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и дейности за опазване на околната среда на Община Плевен; Актуализиране на списъка с имоти от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, приет с решение през януари тази година и годишни пазарни цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2023 – 2024 година; Предложения за изменение на действащи подробни устройствени планове  – планове за регулация и застрояване; Допускане на частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; др.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. по две основни точки – предложение за приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за текущата година и разглеждане на преписка от НЧ „Съгласие“1869 гр. Плевен, относно финансиране.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за март, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевенhttps://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец април 2023 г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-april-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 27 април (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 29 предложения.

Източник: Посоки Плевен – Новинарски сайт

Подобни публикации

Back to top button