Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

МИГ Пордим-Плевен със Стратегия за близо 10 млн. лв.

Община Пордим в партньорство с Община Плевен, „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим, както и новоучреденото на 01.09.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група Пордим – Плевен 2023“ разработи Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. В Стратегията са включени различни мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма образование и Програма околна среда. Кандидати за финансова помощ ще могат да бъдат юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, физически лица, земеделски стопани, групи и организации на производители, висши училища и научни организации, социални предприятия, читалища, доставчици на здравни услуги и др.

Целта на Стратегията е подобряване на условията на живот на цялата територия на МИГ „Пордим-Плевен“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, създаване на хоризонтални и междусекторни партньорства, въвеждане на иновации, повишаване на ефективността на местната икономика, подкрепа за териториалната идентичност, увеличаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи, подобряване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, приобщаващо образование и образователна среда.

В СВОМР са заложени следните 6 приоритета:

Приоритет 1  Устойчив икономически растеж на земеделския и частен сектор чрез повишаване конкурентоспособността на предприятията, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, инвестиции в неселскостопански дейности и въвеждане на иновации;

Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура, както и запазването на духовния и културен живот на населението и създаването на местна идентичност;

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за  активно социално приобщаване;

Приоритет 4 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

Приоритет 5 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

Приоритет 6 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери.

Бюджетът, заложен в СВОМР по всички програми е с общ размер 9 999 927 лв., като за мерки, финансирани по СПРЗСР са предвидени 4 100 550 лв., за тези по П РЧР 2021-2027 – 1 036 400 лв., П КИП 2021-2027 – 1 564 640 лв., по Програма “Образование” –  977 915 лв. и по Програма “Околна среда” – 103 564 лв.

Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
Мерки, финансирани от СПРЗСР 20232027 г. (ЕЗФРСР) 4 100 550,00 69,89
М 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства 350 275,00 5,97
М 1.2 Инвестиции за преработка на селскостопански продукти 150 000,00 2,56
М 1.3 Инвестиции за неселскостопански дейности 1 200 000,00 20,45
М 1.4 Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура 2 200 275,00 37,50
М 1.5 Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони

 

250 000,00 4,26
Мерки, които не са част от СПРЗСР 20232027 г., но са включени в Регламент (EC) № 2021/2115 (финансирани от ЕЗФРСР) 150 000,00 2,56
М 1.6 Създаване на местна идентичност 150 000,00 2,56
Мярка „Дейности за сътрудничество и тяхната подготовка (ЕЗФРСР)“ 200 000,00 3,41
М 1.7 Дейности за сътрудничество и тяхната подготовка 200 000,00 3,41
Мярка „Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране“

(До 25% от средствата на ред „Общо средства за стратегията, финансирани от ЕЗФРСР)

1 466 850,00 25,00
М 1.8 Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР и нейното популяризиране 1 366 850,00 23,30
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА СТРАТЕГИЯТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР 5 867 400,00 100,00
Мерки, финансирани от ПРЧР 20212027 г. (ЕСФ+) 1 486 408,00 100
М 2.1 Подобряване на достъпа до трудова заетост 660 000,00 44,40
М 2.2 Активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве 280 000,00 18,84
М 2.3 Насърчаване на социално-икономическата интеграция 140 000,00 9,42
М 2.4 Подобряване на достъпа до трудова заетост и активизиране на всички лица, търсещи работа 406 408,00 27,34
Мерки, финансирани от ПКИП 20212027 г. (ЕФРР) 1 564 640,00 100
М 3.1 Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии 782 320,00 50
М 3.2 Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика 782 320,00 50
Мерки, финансирани от ПО 20212027 г. (ЕФРР, ЕСФ+) 977 915,00 100
М 4.1 Създаване на условия за достъп до образование 977 915,00 100
Мерки, финансирани от ПОС 20212027 г. (ЕФРР) 103 564,00 100
М 5.1 Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението 45 543,00 43.98
М 5.2 Повишаване на осведомеността относно биологичното разнообразие и заплахите него 58 020,00 56,02
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 9 999 927,00 100 %

Подобни публикации

Back to top button