Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник подписа шести договор с бенефициент по мярка 4.1

Още един проект ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304-S1 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и Стефан Димитров – земеделски производител от село Ставерци, община Долна Митрополия, подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Стефан Емилов Димитров, чрез закупуване на техника“.

Проектът предвижда закупуване на земеделска техника, която е нова за стопанството и изцяло е съобразена с устойчивото развитие на стопанството и с повишаване на конкурентоспособността му. Предвижда се закупуване на нов телехендлер с висока проходимост и продълбочител.

В резултат на проекта в стопанството ще бъде внедрена нова технология за повишаване на производителността, ще бъде повишена енергийната ефективност и ще бъде добавена стойност на земеделските продукти.

Общата стойност на проекта е 137 927.15 лв., от които 60 463.57 лв. са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.

Източник: Асоциация на МИГ в България

Подобни публикации

Back to top button