Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Пордим и Плевен с обща Стратегия за ВОМР

В АКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 Г., ОСЪЩЕСТВЯВАЩ СЕ ЧРЕЗ МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ПОРДИМ И ПЛЕВЕН

На 27.03.2023 г. между Община Пордим – Бенефициент и Водещ партньор по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“, и Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., бе подписан Административен договор № РД-50-98 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ се осъществява в партньорство между общините Пордим (с всичките ѝ населени места) и Плевен (чрез 19 от населените места, съставни на общината, както следва: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене), представителя на стопанския сектор „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим, и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим, представляващо нестопанския сектор.

Основните цели на проекта са насочени към подпомогне процеса по подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и създаването на Местна инициативна група „Пордим – Плевен“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Прилагането на Стратегия за ВОМР е в полза на малкия местен бизнес, създава по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места.

От особена важност при постигане на горните цели е провеждането на масирана информационна кампания, обучения и консултиране с местната общност.

Общият бюджет на проекта е в размер на 48 895,00 лв., а времевата рамка за неговото изпълнение е 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за БФП,  но не по-късно от 30.09.2025 г. и са планирани следните проектни дейности:

– Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР;

– Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

– Проучвания и анализ на територията;

– Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;

– Координация на изпълнението на подготвителните дейности и административни дейности.

Общият брой на населението в обсега на бъдещата Местната инициативна група „Пордим – Плевен“, върху което пряко въздействие ще оказва изготвената Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 20 796 жители.

През следващите дни предстои интензивна работа по организиране и провеждане на информационни срещи, обществени допитвания/обсъждания, проучвания и анализи, подготовка на Стратегия за ВОМР и консултиране със заинтересованите страни от местната общност – общински администрации, бизнес от различни икономически сектори, неправителствен сектор. ВОМР е успешен подход за социално-икономическо възстановяване, изискващ достатъчно развит местен капацитет с достатъчна ангажираност и активно участие на местните общности.

Партньорите по проекта – общините Пордим и Плевен, „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД и НЧ „Просвета – 1918“, акцентираме вниманието Ви и каним Вас, жителите от териториите на двете общини, попадащи в обхвата на проекта, активно да се включите в процеса по планиране и съвместно разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, за да можем накрая да се поздравим със стратегически документ, отразяващ потенциала, предимствата и потребностите на местната общност в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво. Участвайте в предвидените публични събития по проекта за привличане и мобилизиране на максимално голям брой заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори), които с автентичното си компетентно мнение, ценни съвети и оригинални идеи да подпомогнат и подкрепят процесите по подготовка на Стратегията за ВОМР, основана на специфичните характеристики на територията на бъдещата МИГ.

Подобни публикации

Back to top button