Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

МИГ “Кнежа” подписа договор по подмярка 19.1 от ПРСР

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Кнежа” подписа Административен договор № РД50-109/ 30.03.2023 г. за проект № BG06RDNP001-19.610-0078 „Подготвителни дейности за изготвяне на стратегия за прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ – Кнежа“ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Главната цел на проекта е подготовката на стратегия за местно развитие по подхода ВОМР, основана на характеристиките на територията и съответстваща на местните потребности и потенциал, разработена с участието на заинтересованите страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор, допринасяща за социално-икономическото развитие и опазване на културно-историческото наследство и природното богатство на община Кнежа.

Основните дейности по проекта са :

1.Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2021-2027 г.  чрез публикации в местната преса, разпространение на информационни материали и провеждане на информационни събития – срещи, семинари  и конференции за всички заинтересовани страни.

  1. Обучения на местни лидери и заинтересовани страни, насочени към представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса.
  2. Проучвания и анализи на територията.
  3. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията. След проведени работни срещи за консултиране с местната общност ще се разработи проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Кнежа за периода 2023 – 2027 г., който ще бъде представен на обществено обсъждане.
  4. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.
  5. Дейност, свързана с извършването на административни/ оперативни разходи.

От предоставянето на финансовата помощ по Административния договор се очаква постигането на следните резултати:

  • Разработена местна стратегия за ВОМР, която ще осигури безвъзмездно финансиране за модернизиране на публичната инфраструктура и подобряване условията на живот на населението; ще повиши конкурентоспособността на местния бизнес; ще подкрепи въвеждането на иновации и прехода към кръгова икономика; ще насърчи устойчивата заетост и социалното включване на уязвими групи; ще подпомогне образователната интеграция на маргинализираните общности; ще допринесе за съхраняване на културно-историческото наследство на територията и за опазване на околната среда и природните ресурси на община Кнежа;
  • Обучени лица (местни лидери и представители на заинтересованите страни), преминали обучение относно възможностите, които подходът Водено от общностите местно развитие осигурява през новия програмен период – 70 представители на общността;
  • Участвали в работни и информационни срещи представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса – 210 души;
  • Брой на населението на общината, обхванато от информационните събития – 11 894 души;
  • Брой на включените в дейностите по проекта населени места – 4.

Безвъзмездната финансова помощ по  Административен договор №РД50-109/30.03.2023 г. е 44 954,00 лв.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.09.2023 г.

Призоваваме всички заинтересовани страни за активно участие в дейностите по подготовка на стратегията. Освен, че ще получите информация за възможностите  за финансиране на Вашите проекти и идеи, ще имате възможност да участвате във вземането на решенията, които ще залегнат в стратегията за ВОМР.

Актуална информация може да получите от сайта knezha-leader.com.

Въпроси, препоръки и мнения може да изпращате на адрес cvid.mig.knezha@mail.bg

Подобни публикации

Back to top button