Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

МИГ Кнежа изпълни успешно проект по подмярка 19.1

Местна инициативна група “Кнежа” успешно изпълни дейностите по Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В резултат МИГ “Кнежа” изпълни следните дейности:

  • Разработена стратегия за ВОМР, която да осигури безвъзмездно финансиране за модернизиране на публичната инфраструктура и подобряване условията на живот на населението; ще повиши конкурентоспособността на местния бизнес; ще подкрепи въвеждането на иновации и прехода към кръгова икономика; ще насърчи устойчивата заетост и социалното включване на уязвими групи; ще подпомогне образователната интеграция на маргинализираните общности; ще допринесе за съхраняване на културно-историческото наследство на територията и за опазване на околната среда и природните ресурси на община Кнежа;
  • Лица (местни лидери и представители на заинтересованите страни), преминали обучение относно възможностите, които подходът Водено от общностите местно развитие осигурява през новия програмен период – 85 души;
  • Участници в работни и информационни срещи представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса – 298 души;
  • Брой на населението на общината, обхванато от информационните събития – 11 894 души;
  • Брой на включените в дейностите по проекта населени места – 4.

Подобни публикации

Back to top button