Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Срещи за консултиране с местната общност в Кнежа

Проведоха се 7 срещи за консултиране с местната общност относно СВОМР на МИГ Кнежа за периода 2023-2027 г.

В периода 8 юни – 12 септември, МИГ “Кнежа” проведе седем срещи, свързани с консултиране на местната общност. Събитията са пряко свързани с процеса по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група “Кнежа” за периода 2023-2027 г.  Срещи бяха направени отделно с групите заинтересовани страни – общинската администрация, представители на малкия бизнес в сферата на услугите, земеделски производители, представители на неправителствения сектор и др. Участниците имаха възможност да се запознаят с програмите и мерките за финансиране, които ще бъдат включени в СВОМР, както и да дадат своите мнения и предложения относно тях.

Срещите породиха огромен интерес в населението на общината, тъй като подхода ВОМР предоставя широки възможности за финансиране във всички сектори.

Събитията бяха проведени в изпълнение на Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Подобни публикации

Back to top button