Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани
Популярно

Mикро влажни зони осигуряват вода и храна за застрашени видове

Освен  възстановяването и ремонта на стари селски чешми, за което вече разказахме в предишна публикация, проектът „Хабитат Дунав“ включва още една консервационна дейност, чиято цел е подобряване на природозащитното състояние на защитените видове Червенокоремна бумка и Обикновена блатна костенурка – оформяне на естествени понижения в релефа като микро влажни зони. Целта на дейността е да се увеличи броя и площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от видовете в защитената зона, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на видовете в защитената зона. Чрез оформяне на изкопи на подходящи като разположение и водооток места, с размери около 30 кв.м. и дълбочина до 1 м. се подпомага образуването на естествени фитоценози (водни и влаголюбиви растения), предоставящи подходящ хабитат за разнообразни безгръбначни и гръбначни организми. След необходимите изкопни работи в предварително трасираните зони се оформят плавни откоси на бреговете и се полагат геотекстил и EPDM фолио от каучук, които са безвредни за околната среда и осигуряват задържане на водна маса през най-горещите месеци на годината. По дъното се полагат камъни, които не го покриват изцяло, а след напълването с вода на влажната зона, в нея се „засаждат“  местни видове водна растителност, в съответствие с указанията на експерт- еколог.

В изпълнение на тази консервационна дейност бяха изградени 5 влажни зони в покрайнините на гр. Белене. Местата за изграждането им бяха избрани след внимателно проучване на територията на цялата община Белене, като основни критерии бяха наличието на подходящ водоизточник в близост до естественото понижение в релефа и разположение в границите на Натура 2000 зоните. До всяка изградена влажна зона беше поставена информационна табела с информация за видовете животни, които използват конкретното място и видове, които имат полза от проекта.

Тази консервационна мярка е дългосрочна и осигурява подобряване на състоянието на местообитанията и видовете за дълъг период от време, но превръщането й в хабитат отнема от 2 до 5 години след изграждането. Мярката има положителен ефект и върху други видове земноводни и влечуги като Дунавския тритон, Големият гребенест тритон, различни видове жаби, водни костенурки и др. Влажните зони, които успяват да съхранят дори и малко количество вода през горещите летни месеци, представляват важен източник на вода и храна(насекоми) и за много видове прилепи.

 

Дейността беше възложена на външен изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. При извършване на СМР са спазвани мерки и правила за ограничаване на запрашаването, шума и за законосъобразното управление на строителните отпадъци.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Udigest-pleven.eu

Подобни публикации

Back to top button