Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“

Общините Пордим и Плевен, партниращи си по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ с информационна конференция, провела се на 06.06.2023 г. в гр. Пордим стартираха мащабна информационна кампания, включваща различни по вид, обхват и структура събития, целящи да популяризират сред масовата широка общественост проектът и процеса на изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие – инструмент за функционирането на предстоящата за учредяване МИГ „Пордим – Плевен“. Участие в събитието взеха и останалите партньори по проекта, представители на стопанския и нестопанския сектори – „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим.

Г-н Детелин Василев – Кмет на Община Пордим, Бенефициент и Водещ партньор по проекта, в качеството си на домакин откри информационната конференция, като в приветственото си експозе  сподели с присъстващите, представители на всички заинтересовани страни от територията на двете общини – местен бизнес, местна власт, земеделски производители, членове на пенсионерските клубове, жители оптимистичните си очаквания и нагласа, както и увереността си, че с общи усилия партниращите си общини Пордим и Плевен чрез проектът ще дадат първоначален тласък за целенасоченото развитие на териториите и общностите си в условията на анализиране, планиране и извеждане на нуждите на жителите на принципа “от долу-нагоре”.

От своя страна, г-н Стефан Милев – Зам.-кмет на Община Плевен с ресор  “Проекти и хуманитарни дейности” в изказването си, в духа на информационното събитие, отправи призив към аудиторията да бъде активна, инициативна, отговорна и ангажирана с процесът по подготовка и разработване на СВОМР, като подчерта важността на местната общност и водещата ѝ роля за подобряване  аспектите на средата, в която живеем и качеството на живот чрез реализирането на проекти. Изтъкната бе възможността, която дава МИГ за устойчиво развитие и съживяване на териториите чрез прилагането на изготвената СВОМР – лост за реално финансиране на проектни идеи.

Общите цели и дейности на проекта са с основен акцент в три аспекта:

– Провеждане на информационна кампания за популяризиране на подхода ВОМР и Стратегията;

– Създаване на Местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Пордим и Плевен (чрез 19 от населените места, съставни на общината: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене);

– Разработване на Стратегията за ВОМР.

Очакваните резултати от реализирането на проекта се свеждат до следните качествени/количествени измерители:

  • Учредена Местна инициативна група „Пордим – Плевен“;
  • Общност, придобила знания и умения за прилагане на подхода ВОМР;
  • Информирана общественост за подкрепа и участие в плановите предвиждания;
  • Разработена Стратегия за ВОМР.

Проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ се реализира с финансовата подкрепа на Административен договор № РД-50-98 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подобни публикации

Back to top button